Transparant maatwerk

Arbo-Verzuim-Kadir, sinds 2008

Arbo Verzuim Kadir verricht sinds de oprichting in 2008 Arbo- en Verzuim Maatwerk aan werkgevers en werknemers. Doel is om duidelijkheid en helderheid te geven over het verzuim en de impact van ziekte, gebreken en stoornissen op arbeid en gezondheid. Per 2017 zijn de bedrijfsartsen in Nederland zorgverleners geworden. Dit is wettelijk bepaald. De bedrijfsarts van Arbo Verzuim Kadir is een medische specialist op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Arbo Verzuim Kadir is met name gespecialiseerd in de industrie en bouwbranche door heel Nederland. Onze diensten kunnen natuurlijk ingezet worden voor de meest uiteenlopende branches.

Arbo-Verzuim-Kadir_Locatie

GRIP

Het uitgangspunt
Het uitgangspunt is om werkgevers en werknemers de eigen regie te laten behouden. Arbo Verzuim Kadir heeft hierin een adviserende rol. Het doel is om zowel de werkgever als de werknemer duidelijkheid te geven over de wijze waarop deelname aan arbeid mogelijk is, ondanks ziekte, gebreken en stoornissen. De maatschappelijke waarde voor participatie in arbeid bij ziekte en gebrek en is hoog. Daarbij komt de sociale druk van de moderne samenleving kijken om deel te nemen aan arbeid, ondanks een tijdelijke mindere gezondheid. Arbo Verzuim Kadir geeft zowel de werkgever als de werknemer duidelijkheid over de medische arbeidsmogelijkheden. Hierdoor hebben zij meer grip en vooral duidelijkheid over het arbeidsvermogen voor eigen werk en/of tijdelijk aangepast werk.

KERNTAKEN

Verzuim- en re-integratiebegeleidingsrol
Arbo Verzuim Kadir heeft een verzuim- en re-integratiebegeleidingsrol en zit dicht bij de bron van werkgevers en werknemers die te maken hebben met verzuim. De nieuwe Arbowetgeving vraagt om participatie van iedereen in onze samenleving en beloont dit. Deze nieuwe wending maakt dat participatie veel belangrijker is dan de behoefte aan medicalisering . In het brede palet van acties die werkgevers binnen de nieuwe Arbowet moeten uitvoeren, adviseert Arbo Verzuim Kadir werknemers en werkgevers.

HELDER?

Duidelijkheid scheppen voor werknemers en werkgevers.

Arbo-Verzuim Kadir brengt duidelijkheid en is actief betrokken bij het begeleiden en het geven van medische beoordelingen t.a.v. de (on)geschiktheid voor arbeid. Bedrijven doen een beroep op Arbo Verzuim Kadir als er een behoefte is aan duidelijkheid. Zij hebben een behoefte aan eigen actieve regie om de kosten voor het verzuim onder controle te houden en de kans op terugkeer naar arbeid te maximaliseren.

ADVIES OP MAAT

Maatwerk binnen de wettelijke kaders

Als bedrijfsarts moet aan alle wettelijke eisen worden voldaan om als beoordelaar en adviseur werkzaam te zijn. De wettelijke toezicht is streng . Deze dient enerzijds de deskundigheid van de bedrijfsarts en anderzijds de gelijkheid waarop iedere werknemer en werkgever geadviseerd wordt. Arbo Verzuim Kadir verzorgt maatwerk binnen de wettelijke kaders van het Nederlands Sociale Recht.

ROLLEN VAN DE ZORGVERLENERS

De behandelaar en de bedrijfsarts

Bij arbeidsverzuim en re-integratie van mensen met gezondheidsklachten hebben de verschillende zorgverleners ieder afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is
van groot belang en voorkomt dubbel onderzoek, tijdverlies en onduidelijkheid, als gevolg van verschillende adviezen. Lees meer over de samenwerking tussen behandelaar en bedrijfsarts.

Richtlijnen

Werken binnen de kaders

Arbo Verzuim Kadir werkt met algemeen erkende werkwijzen op wetenschappelijke basis, zoals met richtlijnen en protocollen en algemeen geaccepteerde werkwijzen. Daarbij wordt streng rekening gehouden met de nieuwe Arbowet. Arbo Verzuim Kadir speelt een actieve rol in het creëren van duidelijkheid aan werkgevers en werknemers in het geval arbeid leidt tot lichamelijke en niet-lichamelijke bezwaren. Hierbij is de preventie van belang.

Lage drempel

De werkgever heeft een wettelijke verplichting om een bedrijfsarts te raadplegen in het geval van langdurig verzuim. Daarnaast eist de Arbeidsomstandighedenwet dat de werkgever een lage drempel moet inrichten naar haar werknemers om een bedrijfsarts te kunnen raadplegen, waarbij de bedrijfsarts de werkplekken van de werknemer ook moet kunnen bezoeken.

Actieve rol van de werkgever

De nieuwe wettelijke kaders doen een steeds groter beroep op de actieve rol van de werkgever. Dit is een hoog maatschappelijke norm en een werkgever die hieraan aandacht geeft, heeft een hoog maatschappelijke waardering t.a.v. Mens en Arbeid en Arbeidsparticipatie. Deze laatste is een wettelijke verplichting.