Privacybeleid Arbo Verzuim Kadir

Artikel 1: Strekking

1.1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Arbo Verzuim Kadir

Artikel 2: Definities

2.1. Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.2. Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2.3. Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Artikel 3: Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Arbo Verzuim Kadir heeft tot doel het verzamelen en vastleggen van gegevens die noodzakelijk zijn voor:

3.1. De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten op het gebied van arbo-, reintegratie- en hieraan verwante dienstverlening waarbij betrokkene partij is.

3.2. Het aantoonbaar maken van het nakomen van contractuele verplichtingen en van resultaten van activiteiten op het gebied van arbo-, re-integratie- en aanverwante dienstverlening.

3.3. Het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan Arbo Verzuim Kadir is onderworpen.

Artikel 4: Verwerken van persoonsgegevens

4.1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

4.2. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

4.3. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 5: Beschermen van persoonsgegevens

5.1. Arbo Verzuim Kadir neemt in alle redelijkheid passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6: Toegang tot persoonsgegevens

6.1. De toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan medewerkers van Arbo Verzuim Kadir en eventuele door Arbo Verzuim Kadir ingeschakelde dienstverleners, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

6.2. Personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 7: Verstrekken van gegevens aan derden

7.1. Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening van door Arbo Verzuim Kadir ingeschakelde dienstverleners of ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

7.2. In overige gevallen worden persoonsgegevens slechts met toestemming van betrokkene aan derden verstrekt.

Artikel 8: Recht op inzage in gegevens

8.1. Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Daartoe dient betrokkene een schriftelijk verzoek in te dienen bij Arbo Verzuim Kadir

8.2. Aan het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan, tenzij het verzoek door Arbo Verzuim Kadir wordt afgewezen in het belang van de bescherming van betrokkene, vanwege gewichtige belangen van anderen dan de betrokkene, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 9: Aanvullen, corrigeren en verwijderen van gegevens op verzoek van betrokkene

9.1. Desgevraagd worden persoonsgegevens aangevuld met een door betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, dan kan betrokkene een schriftelijk verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens indienen. Arbo Verzuim Kadir bericht betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek wordt voldaan.

9.2. Verwijdering van gegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. In geval van verwijdering van gegevens wordt een verklaring opgenomen dat deze op verzoek van betrokkene zijn verwijderd.

Artikel 10: Bewaartermijn van persoonsgegevens

10.1. Persoonsgegevens worden – rekening houdend met van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen – niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden een langere bewaartermijn noodzakelijk maken. In dat geval worden de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden gebruikt.

Artikel 11: Klachten over privacy

11.1. Klachten over privacy, het niet naleven van dit reglement en/of het niet naleven van voorschriften uit de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden in behandeling genomen en afgehandeld conform het klachtenreglement van Arbo Verzuim Kadir.